Klachten

Snel Bewind probeert al haar klanten tevreden te houden. Bent u desondanks ontevreden over de dienstverlening? Dan horen wij dit graag. Als u er onderling niet uitkomt met uw bewindvoerder, kunt u een formele klacht indienen. In onderstaande klachtenreglement leest u hoe een klacht kunt indienen en wat er met uw klacht gebeurt.

Klachtenreglement

Artikel 1
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
Snel Bewind: Bewindvoerder Snel Bewind, gevestigd te Haarlem. Kamer van Koophandel nummer: 76081583
Cliënt: Een natuurlijk persoon wiens goederen onder bewind zijn gesteld door de kantonrechter en in wiens bewind Snel Bewind tot bewindvoerder is benoemd door de kantonrechter.
Klacht: Een schriftelijke uiting van ongenoegen over werkzaamheden, een gedraging dan wel een nalaten door Snel Bewind.
Klager: De indiener van de klacht.

Artikel 2
Deze klachtenregeling geldt voor eenieder die gerechtigd was het bewind van de betreffende cliënt van Snel Bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 1:432, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Indien gewenst kunnen zij zich bij de indiening en/of behandeling van een klacht laten vertegenwoordigen of bijstaan.

Artikel 3
Een klacht dient schriftelijk en ondertekend te worden ingediend per adres van Snel Bewind, Oostvest 34, 2011 AK Haarlem. Een klacht dient in ieder geval te zijn voor voorzien van naam en adres van de klager, datum en omschrijving van de klacht.

Artikel 4
Na ontvangst van de klacht door Snel Bewind ontvangt de klager een ontvangstbevestiging. Snel Bewind neemt een klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst in behandeling.

Artikel 5
Gedurende de behandeling van de klacht hoort Snel Bewind de klager in persoon of telefonisch. Indien mogelijk wordt de klacht direct opgelost in telefonisch of schriftelijk overleg met de klager. Wanneer geen directe oplossing mogelijk blijkt wordt de klacht voorgelegd aan een objectieve bewindvoerder die klacht in onderzoek zal nemen. De klager ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Artikel 6
Indien een objectief onderzoek wordt ingesteld zal worden nagegaan of het feit waarover geklaagd is:
a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of andere voor Snel Bewind geldende regeling;
b. in overeenstemming is met dienstverlening waartoe Snel Bewind zich verbonden heeft; of
c. na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Artikel 7
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt indien:
a. het feit waarover geklaagd wordt langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
b. de klager zich voorafgaand aan of gedurende de behandeling van de klacht met dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere rechter heeft gewend; of
c. de klager anoniem is.

Artikel 8
De klager wordt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht door Snel Bewind schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de beslissing op de klacht, evenals van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de klacht zijn of worden genomen.

Artikel 9
Betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding en zullen de informatie waarover zij in verband met de uitoefening van hun functie kennis hebben niet verder bekend maken dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken zoals vastgelegd in dit klachtenreglement.

Artikel 10
Iedere klacht wordt door Snel Bewind bijgehouden in een klachtendossier waarin wordt bijgehouden of de klacht binnen de gestelde termijn is afgedaan, of deze gegrond is verklaard en of de klacht aanleiding is geweest voor een aanpassing in de werkwijze van Snel Bewind.

Artikel 11
De klager kan een klacht ook schriftelijk kenbaar maken aan de kantonrechter die Snel Bewind heeft benoemd en aan wie Snel Bewind rekening en verantwoording moet afleggen. De kantonrechter zal de klacht onderzoek en kan een zitting plannen voor hoor en wederhoor.

Artikel 12
Deze regeling treedt op 1 januari 2020 in werking en geldt voor onbepaalde tijd.t

Schuiven naar boven