Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Snel Bewind

a. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Snel Bewind, gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer: 76081583.
b. Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
c. Onder overeenkomst wordt verstaan: intakeovereenkomst van de opdrachtgever.

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

De overeenkomst is van kracht na ondertekening van de intakeovereenkomst en zodra de kantonrechter de opdrachtnemer tot bewindvoerder van cliënt heeft benoemd. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

a. De opdrachtnemer respecteert de privacy van cliënt en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk.
b. De gegevens van de cliënt worden opgenomen in de persoonsregistratie van de opdrachtnemer. Ten behoeve van de uitvoering va zijn werkzaamheden voor cliënt is de opdrachtgever steeds bevoegd tot het uitwisselen van persoonlijke gegevens van cliënt met betrekking tot de werkzaamheden voor cliënt.
c. Op deze persoonsregistratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
d. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van cliënt waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk van aard zijn, tenzij de wet anders verplicht.
d. Na beëindiging van de overeenkomst retourneert de opdrachtnemer alle bescheiden die ter uitvoering van de overeenkomst zijn verkregen aan cliënt en/of derden.

a. Onder de werkzaamheden die opdrachtgever ten behoeve van cliënt verricht worden onder andere verstaan:
Inventarisatie inkomensten/uitgaven/schulden/bezittingen
-Huishoudelijk budget opstellen
-Informatie vergaren en wijzigen bij betrokkenen
-Bankrekening openen
-Toeslagen aanvragen, waaronder huur- en zorgtoeslag
-Kwijtschelding aanvragen voor lokale heffingen
-Vaste lasten betalen
-Administratieve taken in verband met hierbovengenoemde
-Rapportage aan rechtbank (jaarlijks)
-Belastingaangifte (box 1)
b. De opdrachtnemer verricht geen werkzaamheden met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), indien van toepassing zal de opdrachtnemer doorverwijzen naar een andere instantie.
c. Voor werkzaamheden buiten de overeenkomst wordt door de opdrachtnemer een bedrag van 82,06 euro per uur in rekening gebracht.
d. Indien noodzakelijk, kan de opdrachtnemer een derde partij inschakelen voor rekening van cliënt.
e. De werkzaamheden worden verricht conform de richtlijnen van de rechtbank en de Nederlandse wet.

a. De gehanteerde tarieven volgende de door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOvK) vastgestelde tarieven.
b. Bankkosten en griffierechten worden doorbelast aan de cliënt. De opdrachtnemer kan bij de kantonrechter een verzoek indienen voor gemaakte kosten buiten de standaard vergoeding.
c. De opdrachtnemer brengt maandelijks kosten in rekening bij cliënt voor het bewind. Deze kosten worden in mindering gebracht op de bankrekening van cliënt. Bij betaling op andere wijze, dienen de kosten door cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum op de door de opdrachtnemer voorgeschreven wijze worden voldaan. Indien cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand door de gemeente, zal de opdrachtnemer hiertoe een verzoek indienen.

a. De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk na uitspraak van de onderbewindstelling een bankrekening openen op naam van cliënt.
b. Op de door de opdrachtnemer geopende bankrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt door de opdrachtnemer worden beheerd.
c. Het leefgeld wordt wekelijks overgemaakt op de bestaande, of eventueel een nieuwe, bankrekening van cliënt.
d. Bij het openen en beheren van bankrekeningen worden de geldende bepalingen van de bankinstelling en de wet gehanteerd.

a. De cliënt geeft bij beschermingsbewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
b. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen.
c. De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.
d. De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen – nieuwe – schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan voordat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening. Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zal dit onvermijdelijk leiden tot vermindering van het leefgeld.
e. De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt, dan wel de hulpverlener, een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan.
f. Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet-maandelijkse karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.
g. De opdrachtnemer bepaalt de inhoud van het plan. Wijzigingen kunnen enkel door de opdrachtnemer in het plan gemaakt worden.
h. De cliënt zorgt ervoor dat alle correspondentie wekelijks per post wordt verzonden naar de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal alle partijen waar mee wordt gecorrespondeerd verzoeken om de correspondentie rechtstreeks aan opdrachtnemer te verzenden.
i. De cliënt dient bereikbaar te zijn voor de opdrachtnemer.

a. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die cliënt door toedoen van de opdrachtnemer bij uitvoering van het bewindvoering en de bij hem in dienst zijnde medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar de opdrachtnemer diensten of producten bij af neemt.

a. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:
(i) de cliënt komt te overlijden;
(ii) de cliënt in verzuim is op de op haar rustende verplichtingen jegens de opdrachtnemer;
(iii) de verhouding tussen cliënt en de opdrachtnemer verstoord is geraakt kan de opdrachtnemer een verzoek indienen tot beëindiging van het bewind;
(iv) blijkt dat cliënt bewust dan wel onbewust relevante inkomsten dan wel overige gegevens verzwijgt of achterhoudt voor opdrachtnemer waardoor deze zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij ontbinding, opschorting en opzegging van de overeenkomst door de opdrachtnemer, zullen de daarmee gepaarde kosten voor rekening van de cliënt komen.

De opdrachtnemer kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden zal opdrachtnemer de cliënt hierover informeren.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via info@snelbewind.nl of bel:

Schuiven naar boven